Regulamin

Regulamin Serwisu naochotnika.pl

Portal naochotnika.pl służy organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym oraz inicjatywom społecznym (organizatorom wolontariatu) oraz wolontariuszom. Podmioty korzystające z serwisu, a w szczególności osoby uprawnione do zarządzania profilami organizatorów wolontariatu (instytucje i organizacje pozarządowe) reprezentują organizatora i gwarantują działanie na rzecz organizatora i przestrzeganie postanowień Regulaminu.

Art. 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania strony internetowej funkcjonującej pod adresem naochotnika.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe,  programowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy funkcjonującej pod domeną http://naochotnika.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2. Definicje

 1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Stowarzyszenie Instytut Badań nad Cywilizacjami, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306354, NIP: 6783127316, REGON: 121119032.
 2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 3. Konto Użytkownika — dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 4. Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
 5. naochotnika.pl - portal internetowy figurujący pod adresem internetowy naochotnika.pl
 6. Ogłoszenie - ogłoszenie o możliwości zaangażowania dla wolontariuszy w konkretnym miejscu i czasie
 7. Organizator (wolontariatu) – Organizacja pozarządowa lub instytucja miejska, samorządowa, która ogłasza/zamieszcza swoją „ofertę” dla ochotników (wolontariuszy) w serwisie. Są to jedyne podmioty uprawnione do zamieszczania ofert na portalu.
 8. Ochotnik - osoba, która sama, dobrowolnie zgłasza się do wybranej „oferty”
 9. Profil Użytkownika-Organizacji - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 11. Serwis —portal naochotnika.pl, figurujący pod adresem internetowym http://naochotnika.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie ofert wolontariatu, wyszukiwanie organizacji pozarządowych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
 12. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Art. 3. Uczestnictwo w serwisie

 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://naochotnika.pl/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art. 4. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Badań nad Cywilizacjami, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
 1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź

aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 1. Imię i nazwisko zarejestrowane użytkownika będzie widoczne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych organizacji. Nie będzie widoczne dla wyszukiwarek zewnętrznych.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5. Zasady korzystania z serwisu

 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

 1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 2. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3. Rejestracja i założenie profilu Użytkownika - Organizatora wiąże się z:

a) możliwością dodawania ofert w Serwisie, monitorowania zgłoszeń aktywowanie i wyłączania ofert oraz wprowadzania do serwisu opisów przeprowadzonych działań,

b) z opublikowanie w Serwisie określonych przy rejestracji publicznych danych podmiotu.

c) z obowiązkiem odpowiedzi po otrzymaniu e-maila ze zgłoszeniem wolontariusza, w ciągu 7 dni (w formie telefonicznej lub elektronicznej), w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest tożsame z zaakceptowaniem ochotnika do pracy.

 1. Użytkownik – wolontariusz w Serwisie ma możliwość:
 1. Odpowiadania na zamieszczone w Serwisie oferty
 2. Korzystania z przeglądarki i wyszukiwarki ofert
 3. Kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi
 4. Stworzenia swojego profilu
 5. Komunikowania się z innymi wolontariuszami po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 1. niezaakceptowania umieszczonej przez organizatora oferty, gdy ona będzie niezgodna z celem serwisu, będzie zawierała nieprzyzwoite lub wulgarne słowa
 2. do ograniczenia dostępu, a także usunięcia, bez uprzedniej informacji, użytkowników i profili założonych w serwisie, jeśli złamali oni postanowienia Regulaminu.

Art. 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://naochotnika.pl/regulamin.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta (do tego czasu obowiązuje go niezmieniona forma regulaminu).
 4. Organizator wolontariatu przyjmuje do wiadomości, ze dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia podmiotu, który zarejestruje się w Serwisie, oraz do kontroli jakości umieszczonych ofert dla wolontariuszy.
 6. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania osób korzystających z serwisu i w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do naruszenia prawa, będzie kierował tego rodzaju sprawy do odpowiednich organów.