Organizacje

Instytut Badań nad Cywilizacjami w Krakowie jest organizacją non-profit, specjalizującą się w prowadzeniu szkoleń, organizowaniu międzynarodowych wypraw badawczych oraz tworzeniu analiz geopolitycznych, a także przygotowywaniu długoterminowych struktur wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się.

Instytut powstał w 2004 r., jako koło studenckie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Cztery lata później, 1 czerwca 2008 została mu nadana osobowość prawna w formie stowarzyszenia. Obecnie jest organizacją zaangażowaną w działania na rzecz aktywizacji obywatelskiej studentów i mieszkańców Krakowa. Stowarzyszenie pełni jednocześnie rolę edukacyjną, a także wspiera rozmaite inicjatywy studenckie i obywatelskie. Organizowane dotąd wydarzenia nie tylko angażowały w wolontariat młodzież i lokalną społeczność, ale także miały charakter międzynarodowy.

Instytut posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu długoterminowych struktur wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w państwach rozwijających się. Systematyczny namysł intelektualny, jest przekuwany na projekty nastawione na wymianę doświadczeń w transformacji ustrojowej, podnoszenie kapitału społecznego i wpływanie na poziom aktywności obywatelskiej.

Warsztat Innowacji Społecznych tworzą ludzie, którzy są przekonani, że mocne więzi społeczne, oraz innowacyjne wykorzystywanie istniejących zasobów, w oparciu o zasadę otwartości gwarantują skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów, wpływając pozytywnie na jakość życia.

Rozwijanie kapitału społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji, stanowią główny obszar działalności Warsztatu. Cele te realizowane są przez: prowadzenie badań naukowych, wdrażanie i ewaluację projektów mających na celu poprawę jakości życia społecznego, prowadzonych zarówno przez Fundację jak i przez inne podmioty, opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych, integrowanie różnych środowisk (naukowych, administracji publicznej, biznesu, trzeciego sektora) wokół problematyki innowacji społecznej, promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontaryjnych.

Prace realizowane w ramach działalności Warsztatu oparte są o trzy główne zasady: interdyscyplinarsność, wykorzystanie metodyki projektowej, oraz zachowanie wysokiej estetyki.